Вимоги до оформлення статей

До публікації приймаються неопубліковані раніше статті, що містять результати фундамен-тальних теоретичних розробок та найбільш значних прикладних досліджень. Статті представляються українською або англійською мовою.

До рукописів у разі прийняття редакцією рішення про публікацію додаються:

− ліцензійний договір на використання твору: передача авторського права на опублікування статті редакції збірника;

− документ про оплату за публікацію статті.

У зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, а саме військовою агресією Російської Федерації проти України, редакція збірника повідомляє про запровадження з 15 січня 2024 року оплати за публікацію статей у збірнику «Праці Інституту електродинаміки НАН України» (відповідно до Положення про порядок надання платних послуг Інститутом електродинаміки НАН України від 20.02.2020 року №7аг).

Умови оплати

Для авторів з України вартість публікації статті становить 50,00 грн. за сторінку, що оформлена відповідно до вимог збірника.

Для іноземних авторів вартість публікації статті становить 3 Євро за сторінку, що оформлена відповідно до вимог збірника.

В обмін на часткову компенсацію статті розміщуються у відкритому доступі – архів.

Договір про надання послуг з публікації статті або Рахунок-фактура надсилається авторам після прийняття остаточного рішення щодо публікації.

Після проведення оплати необхідно надіслати підписаний договір та копію квитанції про оплату (в електронному вигляді) на адресу редакції: mlyv@ied.org.ua. 

Подання рукопису

Рукопис статті подається у електронному вигляді через електронну редакцію після реєстрації на веб-сайті збірника. Під час реєстрації всі поля із зірочкою повинні бути заповнені: ініціали, прізвище, місце роботи (вказувати повністю українською та англійською мовами), країна, адреса електронної пошти, ім'я користувача (латинськими літерами), пароль, повтор пароля. Обов’язково вносити дані про всіх авторів українською та англійською мовами: ініціали, прізвище, місце роботи (назву установи необхідно вказувати повністю без скорочень), ORCID (латинськими літерами у форматі посилання, наприклад, https://orcid.org/0000-0000-0000-000X). При цьому послідовність авторів повинна відповідати послідовності у рукописі.

За технічної неможливості подання на веб-сайті видання, рукопис твору та документи надсилаються електронною поштою на адресу: mlyv@ied.org.ua.

Видавниче оформлення.

Структура статті має складатися з таких блоків:

  1. Блок українською мовою, якщо стаття написана українською.

– Шифр УДК.

– Назва статті.

– Прізвище, ім’я, по батькові та ORCID ID кожного з авторів.

– Повні назва та поштова адреса організацій, де працюють автори.

– Електронні адреси авторів.

– Анотація (1000−1500 знаків).

– Ключові слова.

Анотація має бути змістовною, не повторювати назву статті, не містити загальних фраз, не дублювати розділ «Висновки», а відбивати короткий зміст статті (мета, задачі, методи дослідження, результати).

  1. Блок: стаття мовою оригіналу.
  2. Блок: список пронумерованих літературних джерел у порядку посилань.
  3. Блок латиницею (аналогічно Блоку 1):

– Назва статті англійською мовою.

– Прізвище, ім’я, по батькові авторів − транслітерацією.

– Повні назва, поштові адреси організацій, де працюють автори, англійською мовою.

− Електронні адреси авторів.

Назви організацій, належність до конкретного відомства, поштова адреса, місто та країна подаються англійською мовою без скорочень.

– Анотація (1000−1500 знаків).

– Keywords.

– Список літературних джерел латиницею: прізвища авторів і назви журналів, літературних джерел-посилань − транслітерацією кирилиці, назви статей − англійською мовою. Після кожного такого посилання в дужках необхідно вказати мову оригінала статті − (Ukr.) або (Rus.).

Назви джерел представляються без будь-яких скорочень.

Транслітерацію українського алфавіту латиницею виконують згідно з постановою Кабміну № 55 від 27.01.2010 р. (див. http://zakon.rada.gov.ua.)

Обсяг статті – не більш ніж 10 сторінок (міжрядковий інтервал – одинарний).

Опис макета статті (текстовий редактор Microsoft Word 97–2003, редактор формул MicrosoftEquationEditor 3.0 і вище). Формат паперу − А4, поля зверху – 2,3 см, знизу – 1,5 см, ліворуч, праворуч – 2 см.

Стиль основного тексту: міжрядковий інтервал – одинарний. Шрифт – Times New Roman 12pt, вирівнювання за шириною, автоматичне розставлення перенесень, перший рядок – відступ 1,25 см. Назва статті – шрифт 12 pt, жирний, великими літерами, розміщення за центром. Стаття оформлюється без колонтитулів та нумерації сторінок.

Стиль формул: математичні формули створюються у вигляді окремих об’єктів, у редакторі формул – Microsoft Equation. Шрифт – Times New Roman 12pt, вирівнювання за центром, нумерація – у круглих дужках, праворуч. Не допускається представлення формули та її номера у вигляді таблиці. Символи у формулах та в тексті статті мають бути однакові. Об’єкти MicrosoftEquation у тексті статті розташовувати небажано.

Фізичні, хімічні, технічні та математичні терміни, одиниці фізичних величин та умовні позначення, що використовуються в статті, мають бути загальноприйнятними. Скорочення одиниць фізичних величин мають відповідати вимогам Міжнародної системи одиниць (SI).

Стиль рисунків: рисунки (не більш ніж 5) виконуються у форматах BMP, JPG (300 dpi) з підрисунковими підписами і вставляються в текст як «рисунок». Шрифт тексту на рисунках – TimesNewRoman11pt. Невеликі рисунки рекомендується розміщувати з обтіканням текстом. Застосування альбомної орієнтації не допускається.

Фотографії друкуються лише в разі крайньої потреби.

Стиль таблиць: табличний редактор – Word, таблиці подавати в тексті, шрифт TimesNewRoman11 pt. Якщо таблиць декілька (не більш ніж 3), кожна має бути з порядковим номером (без знака № та без назви). Слово «Таблиця 1» − ліворуч над таблицею жирним шрифтом 11pt.

Стиль літератури: список нумерованих літературних джерел, на які посилається автор, оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 (див. приклади нижче).

Кожне джерело – з абзацу, шрифт – TimesNewRoman 10 pt. У тексті цитоване джерело позначається у квадратних дужках цифрою, що відповідає його номеру в списку літератури. До всіх цитованих джерел має застосовуватися один і той самий стандарт, тобто порядок надання даних у посиланнях та розділові знаки мають бути однаковими. Скорочення назв і кількості авторів цитованих джерел не припускається.

Стаття, оформлена з недодержанням указаних вимог, повертається автору без розгляду. Датою надходження її до редакції вважатиметься дата повторного надходження статті, оформленої згідно з указаними вище вимогами.

 

  Зразки транслітерації

Техническая электродинамика (до 1997 года) − Tekhnicheskaia Elektrodinamika

Технічна електродинаміка − Tekhnichna Elektrodynamika

Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України − Pratsi Instytutu

elektrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy

Высшая школа − Vysshaia shkola

Вища школа − Vyshсha shkola

Наукова думка − Naukova dumka

Электричество − Elektrichestvo

 

Приклади оформлення бібліографічних описів згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Книги (монографії, підручники, навчальні посібники)

Тозони О.В., Маергойз И.Д. Расчет трехмерных электромагнитных полей: монография. К.: Техніка, 1974. 352 с.

Tozoni O.V., Maergoyz I.D. Calculation of three-dimensional electromagnetic fields. Kyiv: Tekhnika, 1974. 352 p. (Rus)

Статті з періодичного журналу

Шидловська Н.А., Захарченко С.М., Черкаський О.П. Порівняння ефективності згладжування сигна-лів напруги на плазмоерозійному навантаженні та струму в ньому багатоітераційними методами фільтрації. Технічна електродинаміка. 2017. № 4. С.3-13.

Shydlovska N.A., Zakharchenko S.M., Cherkaskyi O.P. Comparison of the smoothing efficiency of signals of voltage on the plasma-erosive load and its current by multi-iterative filtration methods. Tekhnichna Elektrodynamika. 2017. No 4. Pp.3–13. (Ukr)

Статті з продовжуваного видання (збірника праць)

Волков И.В., Чиженко А.И., Курило И.А. Трехфазный вентильно-дроссельный преобразователь переменного напряжения. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. Київ, 2010. Вип. 26. С. 90-94.

Volkov I.V., Chyzhenko A.I., Kurilo I.A. Three-phase thyristor-reactor inverter AC voltag. Pratsi Instytutu Elektrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy. Kyiv, 2010. No 26. Pp. 90-94. (Rus)

Статті з електронного журналу

Авраменко В.М., Мартинюк О.В., Гурєєва Т.М. Дослідження амплітудно-частотних спектрів активної потужності по лініях електропередачі для визначення рівня стійкості у перетині енергосистеми. Технічна електродинаміка. 2015. № 3. С. 47-51.

URL: http://www.techned.org.ua/2015_3/st7.pdf (дата звернення 21.03.2016).

Avramenko V., Martyniuk A., Hurieieva T. Study of Amplitude-Frequency Spectra of Active Power through Power System Transmission Lines. Tekhnichna Elektrodynamika. 2015. No 3. Pp. 47-51.

URL: http://www.techned.org.ua/2015_3/st7.pdf (Accessed 21.03.2016). (Ukr)

Статті з DOI(Digital Object Identifier — Ідентифікатор цифрового об’єкта)

Михайлов В.М., Чунихин К.В. Об электростатической аналогии магнитостатического поля в неоднородной намагничивающейся среде. Електротехніка і електромеханіка. 2017. № 5. С. 38-40.

DOI: http://dx.doi.org/10.20998/2074-272X.2017.5.05

Mikhailov V.M., Chunikhin K.V. On electrostatic analogy of magnetostatic field in inhomogeneous magnetized medium. Electrical engineering & electromechanics. 2017. No 5.Pp. 38-40. (Rus)

DOI: http://dx.doi.org/10.20998/2074-272X.2017.5.05

Матеріали конференцій

Sen B., Kiyawat N., Singh P.K., Mitra S., Ye J.H., Purkait P. Developments in electric power supply configurations for electrical-discharge-machining (EDM). Proc. 5th International Conference on Power Electronics and Drive Systems. Singapore, 17-20 November 2003. Vol. 1. Pp. 659-664.

Dubodelov V.I., Gorislavets Y.M., Glukhenkyi A.I., Fikssen V.M.Electromagnetic stirrer of liquid metal with alternate action of travelling and pulsating magnetic fields. Proc. 8th International Conference on Electromagnetic Processing of Materials EPM2015. Cannes, France, October 12-16, 2015. Pр. 605-608.

Дисертації або автореферат

Супруновська Н.І. Імпульсно-періодичні процеси в колах напівпровідникових електророзрядних установок з підвищеними динамічними характеристиками: автореф. дис. ... докт. техн. наук: 05.09.05 / Інститут електродинаміки НАН України. Київ. 2017. 38 с.

Suprunovska N.I. Pulse-periodic processes in circles of semiconductor electrical discharge installations with increased dynamic characteristics: author's abstract of Dr. tech. sci. diss.: 05.09.05 / Institute of electrodynamics NAN of Ukraine. Kyiv. 2017. 38 p. (Ukr)

Препринти

Васецкий Ю.М.Электромагнитное поле импульсного тока, протекающего над проводящим полупро-странством. Киев: Ин-т электродинамики АН Украины, 1992, 37 с. (Препринт / АН Украины; Ин-т электродинамики; 721).

Vasetskiy Yu.M.Electromagnetic field of the pulse current flying above conducting half-space. Kiev, Institute of electrodynamics AN of Ukraine, 1992. 37 p. (Preprint AN of Ukraine, Institute of electrodynamics; 721). (Rus)

Патенти

Кондратенко Ю.П., Запорожець Ю.М. Кондратенко В.Ю. Спосіб магнітокерованого переміщення мобільного робота. Патент України №47369, 2010.

Kondratenko Yu.P., Zaporozhets Yu.M., Kondratenko V.Yu. Method of magnetically operated displacement of mobile robot. Patent UA No 47369, 2010. (Ukr)

ДСТУ

ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2016, 16 с.

State Standard of Ukraine 8302: 2015 Information and documentation. Bibliographic link. General terms and conditions of drafting. Kyiv, DP "UkrNDNTs", 2016, 16 p. (Ukr)

Законодавчі та нормативні документи

Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 р. № 2019-VIII.

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 (дата звернення 21.07.2017)

On Electricyty Market: The Law of Ukraine 13.04.2017 No 2019-VIII.

URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 (Accessed at 21.07.2017) (Ukr)