Видавнича політика

Положення про публікаційну етику та публікаційну недоброчесність

У будь-якій науково-дослідній діяльності мають дотримуватися фундаментальні етичні принципи. До таких принципів відноситься необхідність забезпечення свободи досліджень і захисту фізичної та моральної недоторканності окремих людей і добробуту тварин.

Етика є невіддільною частиною досліджень від початку до кінця, а етична відповідність є ключовою для досягнення абсолютної досконалості досліджень. Існує очевидна необхідність зробити ретельну етичну оцінку з концептуальної стадії публікації для дотримання правових рамок та підвищення якості дослідження. Етичні дослідження мають на увазі застосування до наукових досліджень фундаментальних етичних принципів і законодавства у всіх можливих дослідницьких областях.

Редакція Збірника праць Інституту електродинаміки НАН України керується рекомендаціями та основними практиками Комітету з етики публікацій (COPE, https://publicationethics.org/core-practices) щодо етичної політики та боротьби з неправомірними діями. Неправомірна поведінка включає фальсифікацію даних, плагіат чужих робіт та порушення конфіденційності. Видавець і головний редактор розглянуть кожен випадок, і у всіх випадках з автором (або рецензентом) зв'яжуться безпосередньо. Однак видавець залишає за собою право звертатися безпосередньо до установи автора або рецензента або іншої відповідної організації, якщо є підозра на серйозні проступки.

Зверніть увагу, що якщо під час процесу рецензування є підозра на неправомірну поведінку, рукопис буде зберігатися до тих пір, поки не будуть вирішені будь-які проблеми.  Рукопис буде негайно відхилено, якщо неправомірна поведінка підтвердиться в процесі рецензування. Якщо проступок буде доведений після публікації, то стаття буде відкликана.

Праці Інституту електродинаміки НАН України зобов'язуються дотримуватися найвищих стандартів публікаційної етики та вживати всіх можливих заходів проти публікаційних зловживань. Автори, які подають статті до праць Інституту електродинаміки НАН України, засвідчують, що їхня робота є оригінальною та неопублікованою і не підлягає розгляду для публікації в іншому місці. Крім того, автори підтверджують, що їхня робота є їхньою власною; що вона не була скопійована або плагіатна, повністю або частково, з інших робіт; і що вони розкрили фактичні або потенційні конфлікти інтересів у своїй роботі або часткові вигоди, пов'язані з нею.

Обов'язки редакторів

Чесна гра та редакційна незалежність

Редактори оцінюють подані  рукописи виключно на основі їхніх академічних заслуг (важливості, оригінальності, валідності дослідження, ясності) та їхньої відповідності обсягу журналу, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації автора, етнічного походження, громадянства, релігійних переконань, політичної філософії чи інституційної приналежності автора. Рішення про редагування та публікацію не визначаються політикою урядів чи будь-яких інших установ за межами самого журналу. Головний редактор має повну владу над усім редакційним наповненням журналу та термінами публікації цього змісту. 

Конфіденційність

Редактори та співробітники редакції не розголошуватимуть будь-яку інформацію про поданий рукопис нікому, крім відповідного автора, рецензентів, потенційних рецензентів, інших редакційних консультантів та видавця, у відповідних випадках.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Редактори та члени редакційної колегії не використовуватимуть неопубліковану інформацію, розкриту в представленому рукописі, у своїх дослідницьких цілях без  явної письмової згоди автора. Привілейована інформація або ідеї, отримані редакторами в результаті обробки рукопису, будуть зберігатися в таємниці та не використовуватися у своїх інтересах. Редактори відмовлятимуться від розгляду рукописів, в яких вони мають конфлікт інтересів внаслідок конкурентних, спільних або інших відносин/зв'язків з будь-яким з авторів, компаній чи установ, пов'язаних зі статтями; натомість вони попросять іншого члена редакційної колегії обробити рукопис.

Рішення про публікацію

Редактори забезпечують, щоб усі подані рукописи, які розглядаються для публікації, проходили рецензування принаймні двома рецензентами, які є експертами в цій галузі. Головний редактор несе відповідальність за прийняття рішення про те, який з рукописів, представлених в журналі, буде опублікований на основі перевірки такої роботи, її важливості для дослідників і читачів, коментарів рецензентів і таких юридичних вимог, які діють в цей час щодо наклепу, порушення авторських прав і плагіату. Головний редактор може спілкуватися з іншими редакторами або рецензентами під час прийняття цього рішення.

Залучення та співпраця у розслідуваннях

Редактори (спільно з видавцем та/або суспільством) вживатимуть відповідних заходів, коли виникають етичні проблеми щодо поданого рукопису чи опублікованої статті. Кожен повідомлений акт неетичної видавничої поведінки буде розглянуто, навіть якщо він буде виявлений через роки після публікації. Редакція Праць Інституту електродинаміки НАН України дотримується блок-схем COPE  під час розгляду справ про підозру у вчиненні проступків. Якщо етичне занепокоєння є обґрунтованим у розслідуванні, виправлення, відкликання, висловлення занепокоєння або інша відповідна примітка будуть опубліковані в журналі.

Обов'язки рецензентів

Внесок у редакційні рішення

Рецензування допомагає редакторам у прийнятті редакційних рішень і через редакційні комунікації з авторами може допомогти авторам у вдосконаленні їхніх рукописів. Рецензування має важливе значення для офіційного наукового спілкування і лежить в основі наукової діяльності.  Праці Інституту електродинаміки НАН України поділяють думку багатьох про те, що всі науковці, які бажають зробити свій внесок у науковий процес, повинні робити справедливу частку рецензування.

Оперативність

Будь-який запрошений рецензент, який відчуває себе некваліфікованим для рецензування дослідження, про яке повідомляється в рукописі, або знає, що його швидке рецензування буде неможливим, повинен негайно повідомити про це редакторам і відхилити запрошення до рецензування, щоб можна було зв'язатися з альтернативними рецензентами.

Конфіденційність

Будь-які рукописи, отримані для рецензування, є конфіденційними документами та мають розглядатися як такі; вони не мають бути показані або обговорені з іншими особами, за винятком випадків, коли це дозволено головним редактором (який зробив би це лише за виняткових і конкретних обставин). Це також застосовується до запрошених рецензентів, які відхиляють запрошення на рецензування.

Стандарти об'єктивності

Рецензії мають проводитися об'єктивно, а спостереження сформульовані чітко з підтверджувальними аргументами, щоб автори могли використовувати їх для поліпшення рукопису. Особиста критика авторів недоречна.

Подяка джерел

Рецензенти мають визначити відповідну опубліковану роботу, яку автори не цитували. Будь-яке твердження, яке є спостереженням, висновком або аргументом, про яке повідомлялося в попередніх публікаціях, має супроводжуватися відповідним цитуванням. Рецензент також має повідомити редакторів про будь-яку істотну схожість або збіг між поданим рукописом і будь-яким іншим рукописом (опублікованим або неопублікованим), про який вони знають.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Будь-який запрошений рецензент, який має конфлікт інтересів, що виникає в результаті конкурентних, спільних або інших відносин або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній або установ, пов'язаних з рукописом і описаною в ньому роботою, має негайно повідомити редакторів про оголошення свого конфлікту інтересів і відхилити запрошення на рецензування, щоб можна було зв'язатися з альтернативними рецензентами.

Неопублікований матеріал, розкритий у представленому рукописі, не має використовуватися в дослідженнях рецензента без явної письмової згоди авторів. Привілейована інформація або ідеї, отримані в результаті рецензування, мають бути конфіденційними та не використовуватися в інтересах рецензента. Це також застосовується до запрошених рецензентів, які відхиляють запрошення на рецензування.

Обов'язки авторів

Стандарти звітності

Автори оригінальних досліджень мають представити точний звіт про виконану роботу і результати з подальшим об'єктивним обговоренням значущості роботи. Рукопис має містити достатню деталізацію та посилання, щоб дати змогу іншим повторити роботу. Оглядові статті мають бути точними, об'єктивними та всеосяжними, тоді як редакційна «думка» або перспективні статті мають бути чітко ідентифіковані. Шахрайські або свідомо неточні заяви являють собою неетичну поведінку і є неприйнятними.

Оригінальність і плагіат

Автори мають переконатися, що вони написали та подали  лише повністю оригінальні роботи, і якщо вони використовували роботу та/або слова інших осіб, що це було належним чином процитовано. Також треба цитувати публікації, які мали вплив на визначення характеру роботи, про яку повідомляється в рукописі. Плагіат приймає різні форми, від «винесення» чужої роботи за власну авторську до копіювання або перефразування істотних частин чужої роботи (без атрибуції) до ствердження результатів досліджень, проведених іншими. Плагіат у всіх його формах становить неетичну видавничу поведінку і є неприйнятним.

Праці Інституту електродинаміки НАН України приймають до публікації тільки оригінальні наукові рукописи, які не були опубліковані раніше і не подавалися для публікації в інші журнали.

Рукопис перевіряється на плагіат за допомогою сервісу Unicheck. Якщо виявлено більше 15% запозиченого тексту або будь-які форми плагіату (включаючи самоплагіат), рукопис повертається авторам з можливістю повторного надсилання після корегування.

Багаторазове, повторюване, надлишкове або одночасне подання/публікація

Статті, що описують по суті одне і те ж дослідження, не мають бути опубліковані більш ніж в одному журналі або первинній публікації. Отже, автори не мають подавати на розгляд рукопис, який вже був опублікований в іншому журналі. Подання рукопису одночасно до більш ніж одного журналу є неетичною видавничою поведінкою та неприйнятним.

Публікація деяких видів статей більш ніж в одному журналі іноді виправдана за умови дотримання певних умов. Автори та редактори відповідних журналів мають погодитися на вторинну публікацію, яка має показувати ті самі дані та інтерпретацію первинного документа. Первинне посилання обов'язково цитується у вторинному виданні.

Авторство рукопису

Лише особи, які відповідають цим критеріям авторства, мають бути вказані як автори в рукописі, оскільки вони повинні мати можливість нести публічну відповідальність за зміст: (i) зробили значний внесок у концепцію, дизайн, виконання, збір даних або аналіз/інтерпретацію дослідження; і (ii) підготував рукопис або критично переглянув його для важливого інтелектуального змісту; і (iii) побачили та схвалили остаточний варіант статті та погодилися на її подання для публікації. Усі особи, які зробили значний внесок у роботу, про яку повідомляється в рукописі (наприклад, технічна допомога, допомога в написанні та редагуванні та загальна підтримка), але які не відповідають критеріям авторства, не мають бути вказані як автор, але мають бути визнані в розділі "Подяки" після їхнього письмового дозволу бути названими. Відповідний автор має забезпечити включення всіх відповідних співавторів (згідно з наведеним вище визначенням) і відсутність невідповідних співавторів до списку авторів і переконатися, що всі співавтори побачили та схвалили остаточний варіант рукопису і погодилися на його подання до публікації.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Автори мають — на якомога більш ранній стадії (як правило, через подання форми розкриття інформації під час подання та включення заяви до рукопису) — розкривати будь-які конфлікти інтересів, які можуть бути витлумачені як такі, що впливають на результати або їхню інтерпретацію в рукописі. Приклади потенційних конфліктів інтересів, які треба розкрити, містять фінансові, такі як гонорари, освітні гранти чи інше фінансування, участь у бюро доповідачів, членство, працевлаштування, консультації, володіння акціями чи інші пайові інтереси, а також оплачувані свідчення експертів або патентно-ліцензійні угоди, а також нефінансові, такі як особисті чи професійні стосунки, приналежність, знання чи переконання щодо предмета, чи матеріалів, що обговорюються в  рукописі. Мають бути розкриті всі джерела фінансової підтримки роботи (включаючи номер гранту або інший контрольний номер, якщо такий є).

Подяка джерел

Автори мають переконатися, що вони належним чином визнали роботу інших, а також мають цитувати публікації, які мали вплив на визначення характеру роботи, що повідомляється. Інформація, отримана в приватному  порядку (в результаті розмови, листування або обговорення з третіми особами), не має використовуватися або повідомлятися без явного письмового дозволу джерела. Автори не мають використовувати інформацію, отриману під час надання конфіденційних послуг, таких як рецензування рукописів або заявок на гранти, якщо вони не отримали явного письмового дозволу автора (авторів) роботи, залучених в цих послугах.

Експертна оцінка

Автори зобов'язані брати участь у процесі рецензування та повною мірою співпрацювати, оперативно відповідаючи на запити редакторів щодо необроблених даних, роз'яснень та доказів схвалення етики та дозволів на авторські права. У разі прийняття першого рішення про «необхідні правки» автори мають відповідати на зауваження рецензентів систематично, по пунктах і вчасно, переглядаючи та повторно подаючи свій рукопис в журнал до встановленого терміну.

Принципові помилки в опублікованих роботах

Коли автори виявляють суттєві помилки або неточності у своїй опублікованій роботі, вони мають негайно повідомити про це редакторам або видавцю журналу і співпрацювати з ними для виправлення статті у вигляді виправлення або відкликання її.  Припустимо, редактори або видавець дізнаються від третьої сторони, що опублікована робота містить істотну помилку або неточність. У такому випадку автор має негайно виправити або відкликати статтю або надати редакторам журналу докази правильності статті.

Обов'язки Видавця

Поводження з неетичною видавничою поведінкою

У випадках передбачуваних або доведених наукових проступків, шахрайської публікації або плагіату видавець у тісній співпраці з редакцією вживатиме всіх належних заходів для прояснення ситуації та внесення змін до відповідної статті. Сюди входить оперативна публікація виправлення, роз'яснення або, в найважчому випадку, відкликання такої роботи.  Видавець та редактори мають вживати розумних заходів для виявлення та запобігання публікації статей, де мали місце порушення досліджень, і ні за яких обставин не заохочувати такі проступки або свідомо допускати такі проступки.

Політика відкритого доступу 

Редакція підтримує ініціативу відкритого доступу, яка сприяє прискореному розвитку науки та за принципами якої весь вміст журналу знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати (способом, що не порушує авторські права), друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або автора.